Minden vállalat, amely halasztott fizetéssel értékesíti termékét, szolgáltatását, hitelezői kockázatot vállal. Napjainkban a szállítói hitelezés összege meghaladja a banki hitelállományok összegét, ennek ellenére a szállítók kevés információval rendelkeznek ügyfeleikről.

A Business Observer segítséget nyújt abban, hogy megismerje partnereinek fizetési morálját, valamint a saját követeléseinek alakulását az ágazati szereplőkhöz viszonyítva.

A Business Observer figyelmeztető rendszerével megelőzhető a követelésbehajtás hosszadalmas és drága procedúrája. Legyen Ön is részese, adjon esélyt a korai figyelmeztető jeleknek!

Jelentkezzen most!

A jövő héten várhatóan ismét több, mint 300 céget számolnak fel hazánkban

Az Önök vevője is köztük lehet? Tudjon meg többet vevőiről!

„Nem a sok tudás, hanem a hasznos tudás tesz bölcsebbé!”

Thomas Fuller

Jogi és Adatvédelmi Nyilatkozat

Szerzői jog

Az OPTEN Kft. weboldalai, így a www.businsessobserver.hu weboldal, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a OPTEN Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Ön a www.businsessobserver.hu weboldalt kizárólag a Felhasználói Szerződésben, ill. az ÁSZF-ben foglaltak szerint érheti el és használhatja fel.

Információk

A OPTEN Kft. weboldalain, így a www.businsessobserver.hu weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a OPTEN Kft. felelősséget nem vállal.

A www.businsessobserver.hu weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek a OPTEN Kft. üzleti ajánlatának, illetve tanácsának. www.businsessobserver.hu weboldalon megjelenő információk valódiságáért, valamint az azok alapján készített kimutatásokért, riportokért, elemzésekért illetve bármely, ezen információkra alapozott üzleti döntésért a OPTEN Kft. felelősséget nem vállal.

A www.businsessobserver.hu weboldalt Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A OPTEN Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A www.businsessobserver.hu weboldal harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért OPTEN Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A www.businsessobserver.hu weboldal használata során az üzemeltető OPTEN Kft. tudomására jutott személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A www.businsessobserver.hu weboldal használatához az Ügyfeleknek Felhasználói Szerződés megkötése és a Felhasználók regisztrációja szükséges. A weboldalt csak azon Felhasználók használhatják, amelyek a Business Observer szolgáltatás igénybevételére Felhasználói Szerződést kötött Ügyfélhez kapcsolódnak. Az Ügyfél adminisztrációs joggal felruházott Felhasználójának (Kulcsfelhasználó) adatai regisztrációs célból a Felhasználói Szerződésben kerülnek rögzítésre, a további Felhasználók adatait – szintén regisztrációs célból - a Kulcsfelhasználó küldi meg részünkre. A www.businsessobserver.hu weboldalon elérhető űrlapokon Ön közvetlenül is megadhat részünkre személyes adatoknak minősülő információkat.

A www.businsessobserver.hu weboldalunkon kiemelt figyelmet szentelünk a Felhasználók személyes adatai védelmének. Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Gondoskodunk róla, hogy szolgáltatásunk révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása mindenkor megfeleljen a hatályos magyarországi jogszabályoknak. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vettük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt.

A www.businsessobserver.hu weboldal használata illetve a regisztráció során Önre vonatkozó, személyes adatoknak minősülő információk jogszabályi kötelezettség nélkül, önkéntesen kerülnek átadásra részünkre. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, melyek nyilvántartásához Ön előzetesen kifejezett hozzájárult, és olyan terjedelemben, amíg a szolgáltatás zavartalan nyújtásához ezek elengedhetetlenül szükségesek (pl.: szerződés teljesítése, számlázás, forgalmi adatok megkülönböztetése, kezelése.) A hozzájárulást megadottnak tekintjük, ha a weboldalon valamely adatbeviteli űrlapon illetve a beállítások között Ön az adatokat megadja vagy azokat elektronikus levelező rendszeren (email) keresztül Ön vagy az erre felhatalmazott Kulcsfelhasználó részünkre megküldi.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a részünkre Önök által és Önökre vonatkozóan harmadik személyek (például más felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az Ön személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével tároljuk, vagy egyébként kezeljük. Jogosultak vagyunk továbbá valamennyi Felhasználó részére a www.businsessobserver.hu weboldal működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a weboldal módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

A regisztráció során vagy a weboldal használata során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Ön által megadott adatok biztonságos tárolásáról, kezeléséről gondoskodunk és kívánságára tájékoztatjuk Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk az Ön bizalmas információit, a tudomásunkra jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelünk és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használjuk fel. Az adatok egyéb célra csak az Ön kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

Kijelentjük, hogy ésszerű ellenőrzést biztosítunk azon személyes adatok, információk felett, amelyeket Ön megoszt velünk.

A weboldalon az Ön számítógépének internet címét (IP-cím) - az Ön személyazonosságához nem kapcsolható módon - rendszerünk statisztikai adatok elemzése, honlap-látogatottsági adatok generálása, és az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózza. Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, azokat semmilyen olyan adathoz nem kötjük, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

A www.businsessobserver.hu weboldal üzemeltetésének egyes részeit adott esetben kiszervezhetjük vagy alvállalkozóival is végeztethetjük. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében a módosított nyilatkozatot elérhetővé tesszük www.businsessobserver.hu weboldalunkon, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.